"Невъзможното за другите, за нас е само трудно!"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"
гр. Велинград
І
І
І
ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  " ХРИСТО  БОТЕВ " - ВЕЛИНГРАД
4600 гр.Велинград, ул."Макаренко" №2, тел/факс 0359 523 10 /  0359 / 5-23-57
e-mail: botewschool@abv.bg ; www.oubotew-vd.org

З А П О В Е Д
   № 509/15.03.2017 г.

  На основание чл.258, ал.1, чл. 259, ал.1 от ЗПУО и във връзка с чл.41, 42 и 44, ал.1 от Наредба №10/01.09.2017 г. за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с решение на Педагогически съвет, протокол №7 от 15.03.2017 г. и Становище на Обществения съвет на училището, протокол №2/15.03.2017 г. от проведено заседание

УТВЪРЖДАВАМ

I. Училищен план-прием на ученици в първи клас за учебната 2017/2018 година, както следва:


  Уважаеми родители,
  Запознайте се с правилата за прием в първи клас на ОУ "Христо Ботев", съобразени с процедурите, регламентирани в Системата за прием на учениците в първи клас на общинските училища.
1.Брой паралелки
две
2.Брой групи ЦДО
две
3.Избираеми учебни часове
български език,английски език,религия
4.Организация на учебния ден
целодневна
5.Форма на обучение
Дневна
6.Брой ученици
Съгласно ДОС за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и ЦПЛР и стандарта за финансиране на институциите;


II. График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2017/2018 година


III. Критерии за прием:
При наличие на по-голям брой подадени заявления ще се прилагат задължителни критерии съгласно Система за прием на ученици в І клас в общинските училища и допълнителните критерии по решение на Педагогическия съвет, а именно
   1.Близост на училището до настоящ адрес на детето /родителя/
   2.Дете с трайни увреждания - над 50%. Дете със СОП /До 3 деца в паралелка/
   3.Дете с двама починали родители.
   4.Наличие на други деца от семейството , обучаващи се в училището.
   5.Близост до местоработата в района на училището на един от родителите.
   6.Близнаците се записват заедно в един клас.

IV. Необходими документи за записване
   заявление за записване по образец на училището
   удостоверение за завършена подготвителна група- оригинал; 
   декларация за предоставяне на лични данни от родител /Оригиналът на Акта за раждане се предоставя за сверяване/ .
    - Заявление от родител, че детето  му ще се обучава при целодневна организация на учебния ден (образец, изготвен от училището ) .
    - Декларация от родителите,че детето им не е посещавало подготвителна група (ако е необходимо )
V. Подаване на документи за записване ще се приемат от 16.03.2017 г.


      Заповедта да се сведе до знанието на лицата за изпълнение.

      Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Лора Методиева- ЗДУД

Марияна  Байлова
Директор на ОУ "Христо Ботев"-Велинград

Запознати:
Дейност
Срок
Отговорник
1
Приемане на  Заявления за записване на първокласници с приложените документи
До 31.05.2017
Директор,Комисия

2
Обявяване на списъците с класираните ученици
02.06.2017
ЗДУД
3
Записване на класираните ученици с оригинала на удостоверението за завършена ПГ
05.06.2017 - 07.06.2017
Директор, ЗДУД
4
Обявяване на свободните места след І класиране
08.06.2017
Директор,ЗДУД Комисия
5
Попълване на свободните места след І класиране
12.06.2017-
13.06.2017
Директор,ЗДУД Комисия
6
Обявяване и попълване на останалите свободни места
14.06.2017
15.09.2017
Директор,ЗДУД Комисия
7
Изпращане на сведение в Об-на В-д за децата, записани в първи клас
15.09.2017
Боянов
8
Уведомяване на началника на РУО за записаните ученици
15.09.2017
Директор
№ по ред      
Име и фамилия    
Заемана длъжност
Подпис на лицето