"Невъзможното за другите, за нас е само трудно!"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"
гр. Велинград
І
І
І
ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  " ХРИСТО  БОТЕВ " - ВЕЛИНГРАД
4600 гр.Велинград, ул."Макаренко" №2, тел/факс 0359 523 10 /  0359 / 5-23-57
e-mail: botewschool@abv.bg ; www.oubotew-vd.org


З А П О В Е Д
  № 530/13.03.2018 г.

  На основание чл.258, ал.1, чл. 259, ал.1 от ЗПУО и във връзка с чл.41, 42 и 44, ал.1 от Наредба №10/01.09.2017 г. за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с решение на Педагогически съвет, протокол №7 от 13.03.2018 г. и Становище от проведено заседание на Обществения съвет на училището с протокол №2/13.03.2018 г.

УТВЪРЖДАВАМ

I. Училищен план-прием на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 година, както следва:


1.Брой паралелки
две
2.Брой групи ЦДО
две
3.Избираеми учебни часове
български език,английски език,религия
4.Организация на учебния ден
целодневна
5.Форма на обучение
Дневна
6.Брой ученици
Съгласно ДОС за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и ЦПЛР и стандарта за финансиране на институциите;


II. График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 година


III. Критерии за прием:
При наличие на по-голям брой подадени заявления ще се прилагат задължителни критерии съгласно Система за прием на ученици в І клас в общинските училища и допълнителните критерии по решение на Педагогическия съвет, а именно
   1.Близост на училището до настоящ адрес на детето /родителя/
   2.Дете с трайни увреждания - над 50%. Дете със СОП /До 3 деца в паралелка/
   3.Дете с двама починали родители.
   4.Наличие на други деца от семейството , обучаващи се в училището.
   5.Близост до местоработата в района на училището на един от родителите.
   6.Близнаците се записват заедно в един клас.

IV. Необходими документи за записване
   заявление за записване по образец на училището
   декларация за предоставяне на лични данни от родител  /Оригиналът на Акта за раждане се предоставя за сверяване/;
   удостоверение за завършена подготвителна група- оригинал. 

При наличие на следните обстоятелства се представят:
    - Документ от регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на децата със СОП за дете, кандидатстващо за прием .
    - Копие на експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания  над 50% /оригинал за сверяване/.
    - Декларация от родителите, че детето им не е посещавало подготвителна група

V. Подаване на документи за записване ще се приемат от 14.03.2018 г.


      Заповедта да се сведе до знанието на лицата за изпълнение.

      Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Лора Методиева - ЗДУД

Марияна  Байлова
Директор на ОУ "Христо Ботев"-Велинград

Запознати:
Дейност
Срок
Отговорник
1
Приемане на  Заявления за записване на първокласници с приложените документи
До 31.05.2018
Директор,Комисия
2
Обявяване на списъците с класираните ученици
02.06.2018
ЗДУД
3
Записване на класираните ученици с оригинала на удостоверението за завършена ПГ
05.06.2018 - 07.06.2018
Директор, ЗДУД
4
Обявяване на свободните места след І класиране
08.06.2018
Директор,ЗДУД Комисия
5
Попълване на свободните места след І класиране
12.06.2018-
13.06.2018
Директор,ЗДУД Комисия
6
Обявяване и попълване на останалите свободни места
14.06.2018
17.09.2018
Директор,ЗДУД Комисия
7
Изпращане на сведение в Об-на В-д за децата, записани в първи клас
17.09.2017
Боянов
8
Уведомяване на началника на РУО за записаните ученици
17.09.2017
Директор
№ по ред      
Име и фамилия    
Заемана длъжност
Подпис на лицето
1
Лора Методиева
ЗДУД


Необходими пособия за първи клас

     1. Тетрадки с тесни и широки редове по    
         български език  (5 броя);
     2. Тетрадки с големи квадратчета по  
        математика (5 броя);
    3. Блок за рисуване и водни бои;
    4. Четки за рисуване - тънка и дебела;
    5. Гланцов блок, ножица, лепило (сухо);
    6. Пластмасови цифри;
       пластмасови пръчици - 20 бр.
    7. Триъгълник  и черен молив за чертане;
    8. Цветни моливи, флумастери.