"Невъзможното за другите, за нас е само трудно!"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"
гр. Велинград
І
І
І

Необходими пособия за първи клас
     1. Тетрадки с тесни и широки редове по    
         български език  (5 броя);
     2. Тетрадки с големи квадратчета по  
        математика (5 броя);
    3. Блок за рисуване и водни бои;
    4. Четки за рисуване - тънка и дебела;
    5. Гланцов блок, ножица, лепило (сухо);
    6. Пластмасови цифри;
       пластмасови пръчици - 20 бр.
    7. Триъгълник  и черен молив за чертане;
    8. Цветни моливи, флумастери.
З А П О В Е Д
  № 496/12.03.2019 г.
  На основание чл.258, ал.1, чл. 259, ал.1 от ЗПУО и във връзка с чл.41, 42 и 44, ал.1 от Наредба №10/01.09.2017 г. за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с решение на Педагогически съвет, протокол №7 от 12.03.2019 г. и Становище от проведено заседание на Обществения съвет на училището с протокол №3/12.03.2019 г.
УТВЪРЖДАВАМ
I. Училищен план-прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година, както следва:
1
Брой паралелки
две
2
Брой групи ЦДО
две
3
Организация на учебния ден
целодневна
4
Форма на обучение
дневна
5
Брой ученици в паралелка
22
II. График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година:
Дейност
Срок
Отговорник
Документация
1
Приемане на  Заявления за записване на първокласници с приложените документи
до 31.05.2019г
Директор ,
Комисия
документация
по прием
2
Обявяване на списъците от Іво класиране
03.06.2019г.
ЗДУД
списъци
3
Записване на класираните ученици
с оригинала на удостоверението за завършена ПГ
04.06.2019г.
07.06.2019г.
Директор ,
ЗДУД
списъци
4
Обявяване на свободните места  след Іво класиране
08.06.2019г.
Директор , ЗДУД , Комисия
списъци
5
Попълване на свободните места след Іво класиране
09.06.2019г.
12.06.2019г.
Директор , ЗДУД , Комисия
списъци
6
Обявяване и попълване на останалите свободни места
15.06.2019г.
16.09.2019г.
Директор , ЗДУД , Комисия
списъци
7
Изпращане на сведение в Общ. В-д за децата, записани в първи клас
до  16.09.2019г.
ЗДУД
сведение
III. Критерии за прием:
При наличие на по-голям брой подадени заявления ще се прилагат задължителни критерии съгласно Система за прием на ученици в І клас в общинските училища и допълнителните критерии по решение на Педагогическия съвет, а именно:
1. Близост на училището до настоящ адрес на детето /родителя/.
2. Дете с трайни увреждания – над 50%. Дете със СОП /до 3 деца в паралелка/.
3. Дете с двама починали родители.
4. Наличие на други деца от семейството, обучаващи се в училището.
5. Близост до местоработата в района на училището на един от родителите.
6. Близнаците се записват заедно в един клас.
IV. Необходими документи за записване:
¦  заявление за записване по образец на училището
¦  декларация за предоставяне на лични данни от родител /Оригиналът на Акта за раждане се предоставя за сверяване/
¦  удостоверение за завършена подготвителна група– оригинал
При наличие на следните обстоятелства се представят:
•Документ от Регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на децата със СОП за дете, кандидатстващо за прием
•Копие на експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания  над 50% / оригинал за сверяване/
•Декларация от родителите, че детето им не е посещавало подготвителна група
V. Подаване на документи за записване се приемат от 13.03.2019 г.
             Заповедта да се сведе до знанието на лицата за изпълнение.
      Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Лора Методиева - ЗДУД
Марияна  Байлова
Директор на ОУ „Христо Ботев”-Велинград
Запознати:
Лора Методиева    ЗДУД