Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища 

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности
в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас 

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап 
или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи