"Невъзможното за другите, за нас е само трудно!"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"
гр. Велинград
"УЧА И ИГРАЯ - ВСИЧКО ЗНАЯ"
Това е наименованието на проекта, който спечелихме единствени в област Пазарджик за учебната 2011/2012 г. http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/projects/national_programs/2011pr4_uchilishteto-teritoria-uchenitsite-spisak.pdf по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "УЧИЛИЩЕТО - ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ" модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап" към МОМН на стойност 10 000 лв.
Със средствата по проекта оборудвахме стая за занимания по интереси, съобразена с изискванията   на съвременното модерно европейско училище. Осигурихме материали, консумативи, книги и игри, като по този начин развиваме пълноценно потенциала на учениците от първи и втори клас чрез осигуряване на  допълнителни условия за умствено, физическо и творческо развитие и  успешна социална адаптация.
Успяхме да   създадем условия за осигуряване безопасността и контрола на децата за времето, в което не са с родителите си.
В тази насока работим с висококвалифициран екип, прилагащ нестандартни подходи в дейността си и въвличащ децата по атрактивен за тях начин в интересни и полезни дейности. Така допринасяме за формиране и подобряване на знанията и уменията на учениците чрез умело съчетаване на игра и учебен процес.
Можем с основание да кажем, че проектът ни е успешен, защото кандидатствайки  по НП  бяхме заложили две групи от 40 ученика, а в началото на учебната година сформирахме три полуинтернатни групи.
Успяхме да обхванем максимален брой ученици 67, защитени от опасностите на заобикалящата ги среда.
За втора поредна година учениците ни са включени в целодневно обучение с полуинтернатни групи, а това безспорно дава възможност за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес при зачитане на интересите, отчитане на възможностите и във връзка с възрастовите особености на учениците, развиване и усъвършенстване на знания, умения, навици и отношения.