Необходими пособия за първи клас
 
     1. Тетрадки с тесни и широки редове по    
         български език  (5 броя);
     2. Тетрадки с големи квадратчета по  
        математика (5 броя);
    3. Блок за рисуване и водни бои;
    4. Четки за рисуване – тънка и дебела;
    5. Гланцов блок, ножица, лепило (сухо);
    6. Пластмасови цифри;
       пластмасови пръчици – 20 бр.
    7. Триъгълник  и черен молив за чертане;
    8. Цветни моливи, флумастери.
Форма за първи клас

ДО ДИРЕКТОРА НА ИНОВАТИВНО ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“- ВЕЛИНГРАД

ОНЛАЙН ЗАЯВЛЕНИЕ

За участие в класиране за прием в първи клас за учебната 2022/2023 година

ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Моля синът /дъщеря/ ми да бъде приет/а/ за ученик/чка/ в ПЪРВИ КЛАС за учебната 2022/2023 година на повереното Ви училище .

Данни за детето, подлежащо на задължително обучение

Към заявлението прилагам следните документи:

1. Декларация за предоставяне на лични данни /сверява се с оригинала на Удостоверението за раждане/.

2. Удостоверение за завършена подготвителна група.

3. Документ от регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на децата със СОП за детето, кандидатстващо за прием.

4. Копие на експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50% / оригинал за сверяване/.

5. Писмена декларация на родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група.

Запознат/а съм с критериите за прием и съм уведомен/а, че до 10.VI.2022 г. трябва да представя Удостоверение за завършена подготвителна група, както и с обстоятелството, че непредставянето му в този срок, ще се счита за отказ от настоящото заявление.

ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ /Попълва се информация само за единия родител/

На основание чл. 4, ал. 1, т. 6 от Закона за защита на личните данни

1. Получих разяснения за същността на представените от мен данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и като такива те попадат под специален режим на защита.

2. Напълно и по недвусмислен начин разбирам, че обработването на представените от мен данни са необходими за упражняване на дейността на Иновативно ОУ ”Христо Ботев” – Велинград.